Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

REHBERLİK BİRİMİ

Okul hayatı; bebeklikten çocukluğa, çocukluktan ergenliğe geçiş dönemi sürecinde önemli gelişimsel dönüm noktalarını içinde barındırır. Öğrenciler okul yıllarında gelişimsel görevlerini yerine getirirken yeni sorumluluklar alır, yeni beceriler kazanır, kimliğini geliştirir, bireyselleşir ve sosyalleşir. Değişim ve gelişim süreci içinde zaman zaman bazı sorunları da beraberinde yaşayabilir. Öğrenciler, kendini tanıma, duygularını tanıma; bunları anlamlandırabilme ve ifade edebilme, kendisiyle ve çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurabilme süreçlerinde de desteğe ihtiyaç duyabilir.

Anakent Okulları Rehberlik Birimi; bu noktada, okul sistemi içinde öğrencilere, velilere ve öğretmenlere yönelik bütünleyici çalışmalarıyla yer alır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışıyla öğrencilerin gelişimlerini en üst düzeye çıkarmalarını hedefleyen çalışmalar yaparken ihtiyaç duydukları konularda da destekleyici çalışmalara yer verir.

Çalışmalarını; eğitsel, mesleki ve kişisel-sosyal alanlarda sürdürür.

Eğitsel Gelişim Alanı
Öğrenmeyi öğrenme ( Öğrenme ile ilgili olumlu tutumlar geliştirme, motivasyon, etkin ders çalışma, karar verme, hedef belirleme, plan yapma ve yürütme vb.)

Mesleki Gelişim Alanı
Çalışmayı öğrenme ( Kişisel ilgi-yetenek ve değerlerini tanıma, meslekleri tanıma, kişisel nitelikler ile meslekler arasındaki ilişkileri anlama-tanıma, serbest zaman etkinlikleri seçme-değerlendirme, işbirliği yapabilme, çalışma hayatına ilişkin olumlu tutumlar geliştirme vb.)

Kişisel-Sosyal Gelişim Alanı
Kendini tanıma ve anlama, farkındalık kazanma, yaşadığı sorunlarla baş etme, arkadaşlarıyla yakın çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurma vb. konularda ağırlık kazanmaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Bireysel ve Grup Çalışmaları
Olumlu benlik algısı geliştirme,
Kendine güven ve kendine saygı duyma,
Aile içi olumlu ilişkiler, sağlıklı iletişim,
Kriz ve kriz sonrası yaşanan travmalarla baş etme,
Sosyal beceri kazanımı, duygu kontrolü,
Sınav kaygısıyla baş etme,
Etkin ders çalışma,
Okul yaşamına uyum sağlama,
Dikkat ve konsantrasyon becerisi geliştirme,
Zaman yönetimi ve planlama becerisi vb. konularını kapsar.
Bu alanlarda psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri verilir.

Aile Psikolojik Danışmanlığı
Aile – Çocuk İlişkilerinin Geliştirilmesi, Ana – Baba Okulu, Etkileşimli Aile Grupları ile Veli Katılım Programlarında anne-baba-çocuk arasında yaşanan sorunlarla baş etme becerisi kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılır.

Bültenler
Anne – babalara yönelik ihtiyaç duyulan konularda e-bültenler hazırlanarak velilere iletilir.

Projeler
Temel evrensel değerleri kazandırmaya yönelik olarak “Sosyal Sorumluluk Proje” çalışmaları (sorumluluk, saygı, sevgi, yardımlaşma, işbirliği, paylaşma) yürütülür.

Kariyer Gelişim Planlama Çalışmaları
Anaokulundan liseye kariyer gelişim planlama çalışmaları; öğrencilerde bir meslek fikri temelinden başlayarak mesleki olgunluğa ulaşmalarını, kariyer kararlarını verme ve gelişim planlarını oluşturabilme becerileri kazandırmayı amaçlar. Okuldaki ders ve alan seçimi, bir üst okula yönelme gibi çalışmalar yer alır.

Üst okullar hakkında genel bir bilginin oluşması sağlanır, ortaokul ve lise sonrası girilen ulusal sınavlara hazırlık aşamasında rehberlik desteği verilir. Öğrencilere, bilgi verilir, seçenekler gösterilir, danışmanlık hizmeti verilir. Her öğrencinin kişisel kariyer gelişim planı yapabilmeleri amaçlanır, kişisel hedef ve vizyon belirlemenin önemi ve kariyer gelişimine yönelik seminerler organize edilir. Meslek tanıtım toplantıları ve mesleki staj çalışmalarıyla meslekler tanıtılır ve mesleki kariyer konularında bilgi sahibi olmaları sağlanır. Bu etkinlikler süresince üniversitelerin bölümleri ve iş hayatını tanıtıcı sunumlar yapılır.

Öğrencilerimize, üniversiteye girmeden önce ilgi-yetenek ve değerleri, yetkinlikleri ortaya çıkaran, kariyer planlarını doğru bir şekilde yapabilmelerine yardımcı olmaya yarayan mesleki ilgi envanterleri uygulanır. Rehberlik Birimi tarafından öğrencilerin mesleki eğilimleri, profilleri birebir değerlendirilir, birlikte yorumlanır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi çalışmalarında önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışıyla hareket edilir. Öğrencilerin bilişsel, sosyo-duygusal gelişimlerinin izlenmesi ve desteklenmesine yönelik çalışmalar sürdürülür.

Öğrenci Tanıma Çalışmaları
Öğrencilerin; psiko-sosyal ve akademik gelişimlerini izlemek, yetenek ve ilgi alanlarını tanımak, bunlara yönelik öğrenci ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalardır.

Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini tanıma, ifade edebilme, başkalarının duygu ve düşüncelerini anlama, çevresindeki kişilerle olumlu iletişim kurabilme ve sürdürebilme ve kendini yönetebilme becerilerini kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılır.

Motivasyon Etkinliği
Başarı isteği, hedef koyma ve başarıyı olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen faktörlerin ortaya çıkarılmasının amaçlandığı bu etkinlikte, öğrencilerin içsel motivasyon kaynaklarını fark etmelerini sağlayacak çalışmalar yapılır.

Akademik Gelişimi İzleme ve Destekleme Çalışmaları
Genel olarak, sorumluluk ve zaman yönetimi becerisi kazandırmaya, etkin çalışma alışkanlıkları geliştirmeye yönelik çalışmalardır. Akademik gelişimi desteklemek amacıyla ihtiyaç duyan öğrencilerle, sınav kaygısı ve dikkat konusunda da çalışmalar yapılır.

Yetenek ve İlgi Alanlarının Belirlenmesi
Kariyer gelişim planlama çalışmalarında, çeşitli gözlem, test ve envanter uygulamalarıyla öğrencilerin yetenek ve ilgi alanları belirlenir, bu konularda farkındalık sağlayan etkinlikler düzenlenir. Değerlendirmeler veli-öğrenci ve öğretmenlerle paylaşılır.

 

AİLE REHBERLİĞİ

Veli Katılım Programları
Velilerimizin, mesleki gelişim süreçlerini ve iş yaşamına yönelik deneyimlerini sınıf ortamında öğrencilerle paylaştıkları bir çalışmadır. Bu çalışmayla öğrencilerin; olumlu benlik algısı geliştirmelerine katkı sağlamak, eğitim kaynaklarını zenginleştirmek, aile-okul işbirliğini güçlendirmek hedeflenir.

Bireysel Veli Görüşmeleri
Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında, sorun yaşandığı durumlarda ve ihtiyaç duyulduğunda velilerle işbirliği sağlamak amacıyla da görüşmeler yapılır.

Veli Bilgilendirme Seminerleri
Öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak velilerin ihtiyaç duydukları konularda verilen seminerlerdir. (Anne-Baba Tutumları, Ergenlik Dönemi vb.)

Web Tasarım : Web Ajans Net