Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

REHBERLİK BİRİMİ

Okul hayatı; bebeklikten çocukluğa, çocukluktan ergenliğe geçiş dönemi sürecinde önemli gelişimsel dönüm noktalarını içinde barındırır. Öğrenciler okul yıllarında gelişimsel görevlerini yerine getirirken yeni sorumluluklar alır, yeni beceriler kazanır, kimliğini geliştirir, bireyselleşir ve sosyalleşir. Değişim ve gelişim süreci içinde zaman zaman bazı sorunları da beraberinde yaşayabilir. Öğrenciler, kendini tanıma, duygularını tanıma; bunları anlamlandırabilme ve ifade edebilme, kendisiyle ve çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurabilme süreçlerinde de desteğe ihtiyaç duyabilir.

Anakent Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi; bu noktada, okul sistemi içinde öğrencilere, velilere ve öğretmenlere yönelik bütünleyici çalışmalarıyla yer alır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışıyla öğrencilerin gelişimlerini en üst düzeye çıkarmalarını hedefleyen çalışmalar yaparken ihtiyaç duydukları konularda da destekleyici çalışmalara yer verir.

Çalışmalarını; eğitsel, mesleki ve kişisel-sosyal alanlarda sürdürür.

Eğitsel Gelişim Alanı; öğrenmeyi öğrenme ( Öğrenme ile ilgili olumlu tutumlar geliştirme, motivasyon, etkin ders çalışma, karar verme, hedef belirleme, plan yapma ve yürütme vb.)

Mesleki Gelişim Alanı; çalışmayı öğrenme ( Kişisel ilgi-yetenek ve değerlerini tanıma, meslekleri tanıma, kişisel nitelikler ile meslekler arasındaki ilişkileri anlama-tanıma, serbest zaman etkinlikleri seçme-değerlendirme, işbirliği yapabilme, çalışma hayatına ilişkin olumlu tutumlar geliştirme vb.)

Kişisel-Sosyal Gelişim Alanı; kendini tanıma ve anlama, farkındalık kazanma, yaşadığı sorunlarla baş etme, arkadaşlarıyla yakın çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurma vb.konularda ağırlık kazanmaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Bireysel ve Grup Çalışmaları
Olumlu benlik algısı geliştirme,
Kendine güven ve kendine saygı duyma,
Aile içi olumlu ilişkiler, sağlıklı iletişim,
Kriz ve kriz sonrası yaşanan travmalarla baş etme,
Sosyal beceri kazanımı, duygu kontrolü,
Sınav kaygısıyla baş etme,
Etkin ders çalışma,
Okul yaşamına uyum sağlama,
Dikkat ve konsantrasyon becerisi geliştirme,
Zaman yönetimi ve planlama becerisi vb. konularını kapsar.
Bu alanlarda psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri verilir.

Aile Psikolojik Danışmanlığı; Aile – Çocuk İlişkilerinin Geliştirilmesi, Ana – Baba Okulu, Etkileşimli Aile Grupları ile Veli Katılım Programlarında anne-baba-çocuk arasında yaşanan sorunlarla baş etme becerisi kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılır.

“Bültenler”  anne – babalara yönelik ihtiyaç duyulan konularda e-bültenler hazırlanarak velilere iletilir.

Projeler;
 Temel evrensel değerleri kazandırmaya yönelik olarak “Sosyal Sorumluluk Proje” çalışmaları (sorumluluk, saygı, sevgi, yardımlaşma, işbirliği, paylaşma) yürütülür.

Kariyer Gelişim Planlama Çalışmaları
Anaokulundan liseye kariyer gelişim planlama çalışmaları; öğrencilerde bir meslek fikri temelinden başlayarak mesleki olgunluğa ulaşmalarını, kariyer kararlarını verme ve gelişim planlarını oluşturabilme becerileri kazandırmayı amaçlar. Okuldaki ders ve alan seçimi, bir üst okula yönelme gibi çalışmalar yer alır.

Üst okullar hakkında genel bir bilginin oluşması sağlanır; ortaokul ve lise sonrası girilen ulusal merkezi sınavlara hazırlık aşamasında rehberlik desteği verilir. Öğrencilere, bilgi verilir, seçenekler gösterilir – danışmanlık hizmeti verilir. Her öğrencinin kişisel kariyer gelişim planı yapabilmeleri amaçlanır, kişisel hedef ve vizyon belirlemenin önemi ve kariyer gelişimine yönelik seminerler organize edilir. Meslek tanıtım toplantıları ve mesleki staj çalışmalarıyla meslekler tanıtılır ve mesleki kariyer konularında bilgi sahibi olmaları sağlanır. Bu etkinlikler süresince üniversitelerin bölümleri ve iş hayatını tanıtıcı sunumlar yapılır.

Öğrencilerimizin, üniversiteye girmeden önce ilgi-yetenek ve değerleri, yetkinlikleri ortaya çıkaran, kariyer planlarını doğru bir şekilde yapabilmelerine yardımcı olmaya yarayan mesleki ilgi envanterleri uygulanır. Rehberlik Birimi tarafından öğrencilerin mesleki eğilimleri, profilleri birebir değerlendirilir, birlikte yorumlanır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi çalışmalarında önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışıyla hareket edilir. Öğrencilerin bilişsel, sosyo-duygusal gelişimlerinin izlenmesi ve desteklenmesine yönelik çalışmalar sürdürülür.

Öğrenci Tanıma Çalışmaları
Öğrencilerin; psiko-sosyal ve akademik gelişimlerini izlemek, yetenek ve ilgi alanlarını tanımak, bunlara yönelik öğrenci ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalardır

Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini tanıma, ifade edebilme, başkalarının duygu ve düşüncelerini anlama, çevresindeki kişilerle olumlu iletişim kurabilme ve sürdürebilme ve kendini yönetebilme becerilerini kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılır.

Motivasyon Etkinliği: Başarı isteği, hedef koyma ve başarıyı olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen faktörlerin ortaya çıkarılmasının amaçlandığı bu etkinlikte, öğrencilerin içsel motivasyon kaynaklarını fark etmelerini sağlayacak çalışmalar yapılır.

Akademik Gelişimi İzleme ve Destekleme Çalışmaları
Genel olarak, sorumluluk ve zaman yönetimi becerisi kazandırmaya, etkin çalışma alışkanlıkları geliştirmeye yönelik çalışmalardır. Akademik gelişimi desteklemek amacıyla ihtiyaç duyan öğrencilerle, sınav kaygısı ve dikkat konusunda da çalışmalar yapılır.

Yetenek ve İlgi Alanlarının Belirlenmesi
Kariyer gelişim planlama çalışmalarında, çeşitli gözlem, test ve envanter uygulamalarıyla öğrencilerin yetenek ve ilgi alanları belirlenir, bu konularda farkındalık sağlayan etkinlikler düzenlenir. Değerlendirmeler veli-öğrenci ve öğretmenlerle paylaşılır.

Veli Katılım Programları
Velilerimizin, mesleki gelişim süreçlerini ve iş yaşamına yönelik deneyimlerini sınıf ortamında öğrencilerle paylaştıkları bir çalışmadır. Bu çalışmayla öğrencilerin; olumlu benlik algısı geliştirmelerine katkı sağlamak, eğitim kaynaklarını zenginleştirmek, aile-okul işbirliğini güçlendirmek hedeflenir.

Bireysel Veli Görüşmeleri
Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında, sorun yaşandığı durumlarda ve ihtiyaç duyulduğunda velilerle işbirliği sağlamak amacıyla da görüşmeler yapılır.

Veli Bilgilendirme Seminerleri
Öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak velilerin ihtiyaç duydukları konularda verilen seminerlerdir. (Anne-Baba Tutumları, Temel Alışkanlıkları vb.)

LİSE REHBERLİK BİRİMİ

Anakent Koleji nde öğrencilere yönelik çalışmalar, önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışı ile yürütülür.

Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Öğrencilerin kişilik özellikleri, psiko-sosyal gelişimleri, yetenek ilgi alanları ve akademik gelişimleri dikkate alınarak gerçekleştirilen çalışmalardır. Liseye yeni kayıt olan öğrenciler, rehberlik birimi tarafından “oryantasyon” çalışmalarına alınarak okulu tanıma fırsatı bulurlar. Yıl içinde, çeşitli gözlem ve teknikler kullanılarak öğrencilerin kendileri ile ilgili farkındalık kazanmaları sağlanır. Öğrencilerin kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri yönünde destekleyici çalışmalara yer verilir.

Akademik Başarı İzleme
Öğrencileri; kişisel hedef belirleyebilme, zamanı planlayabilme ve yönetebilme, motivasyon, dikkat ve konsantrasyon, sınavlara hazırlanma gibi konularda desteklemeyi amaçlayan çalışmalardır.
Bunlar;
– Öğrenme Stilleri Envanteri,
– Motivasyon Toplantıları,
– Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi,
– Dikkat ve Konsantrasyon Grup Çalışmaları,
– Etkili Ders Çalışma Seminerleri vb. Çalışmalardır.

KARİYER GELİŞİMİ PLANLAMA ÇALIŞMALARI
Öğrencilerin, kişisel kariyer gelişimlerini planlama süreçlerinde kendilerini tanıma, güçlü yönlerini belirleme, meslekleri tanıma ve mesleki hedeflerini oluşturmaya yönelik çalışmalardır.
– Kendini Değerlendirme Envanteri
– Meslek Tanıtım Günü ve
– Üniversite ve Bölüm Tanıtım Çalışmaları vb.

ÜNİVERSİTE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Öğrencilerimizin, lise sonrası yükseköğretim kurumlarında okuyabilme ve belirledikleri mesleki hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla üniversiteye giriş sınavlarına yönelik sürdürülen çalışmalardır.
– Sınav Sisteminin Tanıtımı,
– Öğrenci Başarı Gelişimlerinin Değerlendirilmesi,
– Motivasyon Toplantıları,
– Üniversiteye Hazırlık Komisyonu Çalışmaları (Ders Öğretmeni-Okul Yönetimi-Okul Psikolojik Danışmanı),
– Sınav Başvurularının Gerçekleştirilmesi,
– Deneme Sınavlarına Yönelik Ders Çalışma Stratejilerinin Oluşturulması,
– Dikkat ve Konsantrasyon Becerisi Geliştirme Çalışmaları,
– Sınav Kaygısı İle Baş etme Çalışmaları,
– Üniversite-Bölüm ve Tercihlerin Oluşturulması vb.

AİLE REHBERLİĞİ

Veli Katılım Programları
Velilerimizin, mesleki gelişim süreçlerini ve iş yaşamına yönelik deneyimlerini sınıf ortamında öğrencilerle paylaştıkları bir çalışmadır. Bu çalışmayla öğrencilerin; olumlu benlik algısı geliştirmelerine katkı sağlamak, eğitim kaynaklarını zenginleştirmek, aile-okul işbirliğini güçlendirmek hedeflenir.

Bireysel Veli Görüşmeleri
Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında, sorun yaşandığı durumlarda ve ihtiyaç duyulduğunda velilerle işbirliği sağlamak amacıyla da görüşmeler yapılır.

Veli Bilgilendirme Seminerleri
Öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak velilerin ihtiyaç duydukları konularda verilen seminerlerdir. (Anne-Baba Tutumları, Ergenlik Dönemi vb.)

Konferans-Söyleşi
‘Mezunlarla söyleşiler’ kapsamında  lise mezunları universite seçimleri,sınav ve kariyer planlarıyla ilgili konularda lise öğrencilerimizin sorularını cevaplar.

Rehberlik Birimi Tarafından Yapılan Çalışmalar
9. Sınıflar arası çeşitli oryantasyon oyunları ve yarışmalarla öğrencilerin birbirleriyle kaynaşması, birlikte bir takım olarak bir amaç için çalışmaları sağlanır.

Değerler Eğitimi
Sağlık – Güvenlik – Saygı – Sorumluluk temalarına ilişkin kampüs genelinde etkinlikler yapılır.

 

Web Tasarım : Web Ajans Net