Fen Dersleri Zümresi

Fen Dersleri  Zümresi ; Fizik, kimya, biyoloji  derslerini kapsamaktadır. Yenilikçi, gelişmeleri yakından takip eden deneyimli ve uzman öğretmen kadromuzla;
• Problem çözmede yaratıcı, akıl yürütebilen, ezberden uzak, matematik ve fen derslerinin kültürler arası iletişim dilini kullanabilen öğrenciler yetiştirmekteyiz.
• Öğrencilerimizi özgüveni yüksek, olayların farkında olan, karşılaştığı sorunlar karşısında analiz yaparak çözüm üreten, kendi ayakları üzerinde durabilen, kazanılan bilgi ve becerileri farklı konulara transfer edebilen, topluma faydalı, laik, demokratik ve Atatürk ilke ve inkılâplarına yürekten bağlı bireyler olarak yaşama hazırlıyoruz.
• YKS (Yüksek Öğretim kurumlarına giriş sınavı) çalışmalarımız; 9 sınıftan başlar. Bu çalışmalar kapsamında öncelikle öğrencilerin eksik bilgilerini belirleyebilmek için sınavlar uygulanır. Bu sınavlardan alınan sonuçlar ölçme değerlendirme uzmanımız tarafından belirli analizlerden geçirilir ve öğrencilerin bireysel olarak eksiklikleri belirlenir. Bu eksiklikleri tamamlayıcı etüt çalışmaları yapılır. Bunlara ek olarak işlenen konuların düzenli tekrarı testlerle pekiştirilir. Öğrencilerin zaman yönetimi becerisi edinmesi sağlanır.
• Öğrencilerin Fen derslerinde öğrendiklerini, günlük hayata uygulayabilmeleri en önemli hedeflerimizdendir. Bunun için Geziler, yarışmalar ve laboratuar çalışmaları titizlikle uygulanır.

  • Öğrencilerimize, derslerdeki çalışmalarına paralel olarak bilimsel yarışmalara(Tübitak proje yarışması,Arel aktif deney yarışması,Mef Proje yarışması) katılarak bilimsel düşünme ve proje geliştirme becerileri kazandırılmaktadır.
  • 2017-2018 Öğretim yılında da Ulusal ve Uluslararası yarışmalara katılımımız devam edecektir.

FİZİK

Fizik evrenimizdeki doğal olayların anlaşılmasıyla ilgili deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanan temel bir bilim dalıdır. Doğayı anlama, doğal olayların neden ve sonuçlarını öğrenme ve bunları matematiksel metotlarla ifade etme fiziğin işidir.
Burada amaç doğaya insanlığın yararına olacak şekilde yön verebilmektir. Tüm doğa bilimlerinin kaynağı fiziktir ve tüm mühendislik dalları fizik prensiplerini kullanır.
Öğrencilerin yaptıkları ve yaşadıkları pek çok olayın temelinin fizik kanunları olduğunun algılanmasına çabalanarak öğrencilerin ilgisini uyandırmak ve başarıyı elde etmek amaçlanmaktadır.
Fiziği görsel olarak algılatmak için okul dışı sergi ve bilim müzesi gezilerine götürülmesi sağlanmaktadır.
Öğrencilerimizin diğer okullardaki öğrencilerle bir kıyas yapılması ve bilgide ne düzeyde olduklarını ölçmemiz için bazı üniversite ve kurumların yaptığı sınavlara hazırlamaktayız
Ders Materyalleri:
• Laboratuar çalışmaları
• Powerpoint Sunumlar
• Görsel videolar
• Modeller,  slayt ve CD’ler
• Sürekli bilimsel yayınlar, kitaplar
• Aylık YKS  denemeleri
• Konu tarama testleri
• Ek ders kitabı ve testleri

KİMYA

Kimya dersinin amacları;
• Madde ve maddeler arası etkileşimler ile ilgili bilgi edinmek, bu bilgilerin tarihsel gelişimi, bireysel, sosyal, ekonomik ve teknolojik dünyaya etkileri ve çevre ile ilişkiler paralelinde bir bilinç geliştirmek,
• Konulara özgü veri ve bilgilerden yararlanarak kavram ve modellere ulaşma yeteneği; bu kavram ve modellerin açıklanmasında kimya terimlerini kullanma becerisi; gözlem, deney, veri toplama gibi becerilerden problem çözmeye geçiş ve üst düzey iletişim ilişkilerine uyum sağlamak,
• Kendine, çevresine, topluma ve başkalarının görüşlerine saygı, kimyanın çeşitli alanlarında farklı görüşleri eleştirel bir gözle karşılaştırma alışkanlığı kazandırmak
• Maddenin yapısı, çeşitleri, kimyasal tepkimeler, temel kimya yasaları ve benzeri konularda bilgilenmeleri sağlamak,
• Kimyanın günlük yaşantımızdaki yeri ve öneminin anlaşılabilmesi için gezi ve araştırmalara yer vermek,
• Kimyanın diğer disiplinlerle ilişkisini örneklerle vurgulamak,

Ders Materyalleri:
Müfredata uygun deneylerin ve araştırma projelerinin yapılabilmesine uygun kimya laboratuarı
• Projeksiyon
• Modeller, slayt ve CD’ler
• Bilimsel yayınlar, kitaplar
• YKS denemeleri
• Konu tarama testleri

BİYOLOJİ

Düşünen, kendini geliştirmeye açık, insiyatif kullanabilen, çok yönlü, araştırmacı, değişime uyum sağlayabilen, zaman yönetimi yapabilen, yaratıcı bireylerin yetiştirilmesinde Biyoloji dersinin önemi büyüktür. Biyoloji ve Sağlık Bilgisi derslerinin öğretim programlarında belirtilen konular, bilimsel düşünceyi esas alarak öğrencilere aktarılır, araştırma ve deneylerle öğrencilerin derse ve teknolojiye olan ilgisini artırılır böylece Biyoloji dersinde daha istekli ve ısrarlı olmaları sağlanır.

Biyoloji derslerinde:
• Bilimin kültüre nasıl katkıda bulunduğuna ilişkin bilgileri tartışabilen,
• Biyolojiye ilişkin çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumlara sahip olan,
• Bilimsel değerlerin birey, toplum ve çevre açısından önemini fark eden,
• Günlük hayatla ilgili sorunların çözümünde biyoloji bilgisini kullanan,
• Karşılaşılan problemlerin çözümünde bilimsel metodu kullanan,
• Biyoloji ile ilgili meslekler için gerekli bilişsel ve duyuşsal temelleri oluşturan,
• Sahip olduğumuz biyolojik zenginliklerin tanınmasına ve korunmasına yönelik gerekli bilinci kazanmış bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Ayrıca Biyoloji dersinin günlük yaşantımızla iç içe geçtiği durumlar tam donanımlı laboratuarlarımızda deneylerle pekiştirilir. Her yıl bilimsel yarışmalar ve bilim şenlikleri gibi etkinliklerle öğrencilerin bilimsel düşünme becerileri geliştirilir.YKS çalışmaları, konu testleri ve deneme sınavlarıyla öğrenme ortamı zenginleştirilir.Çalışma kağıtları ve düzenli ödev sistemiyle, etüt derslerinde bireysel veya grup çalışmalarıyla birebir öğrenme ortamı oluşturulur. Ayrıca her sınıfta bulunan projeksiyonlar aracılığıyla  tam öğrenme için videolar, animasyonlar gösterilir.Biyolojinin  diğer disiplinlerle ilişkisi örneklerle vurgulanır. Öğrencilerin bilimsel okuryazar olmaları için bilimsel yazıları takip etmeleri sağlanır.Ve Öğrenciler, biyolojiyi görsel olarak daha iyi özümseyebilmeleri için okul dışı sergi ve bilim müzelerine götürülür.

Ders Metaryalleri:

-Müfredata uygun araştırma ve deneylerin yapılabilmesi için gerekli donanıma sahip Biyoloji Labarutuvarı

-Modeller,slayt ve CD’ ler

-Bilimsel yayınlar

-Soru Bankaları,Konu Tarama Testleri

-YKS denemeleri

Web Tasarım : Web Ajans Net